Stanovy občanského sdružení: ČESKÁ ASOCIACE ZLATOKOPŮ

 

Článek I

Úvodní ustanovení

 

Název občanského sdružení: ČESKÁ ASOCIACE ZLATOKOPŮ

zkráceně: ČAZ

dále jen "Asociace"

Sídlo Asociace je: Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8, 182 00

 

Článek II

Právní postavení Asociace

 1. Česká asociace zlatokopů je dobrovolná nezisková organizace kolektivních a čestných členů na základě společného zájmu.
 2. Asociace je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra ČR.

 

Článek III

Náplň činnosti Asociace

 1. Posláním Asociace je zastupování svých členů jako jejich zplnomocněný reprezentant ve Světové asociaci zlatokopů (World Goldpanning Association, dále jen WGA) a při mezinárodních jednáních. Asociace je povinna informovat své členy o všech důležitých jednáních na úrovni WGA a to jak předem formou konzultace, tak i o usneseních a závěrech  uskutečněných jednání.
 2. Asociace slouží jako konzultant a hlavní garant národních i mezinárodních soutěží v rýžování zlata a dalších těžkých minerálů a zajišťuje jejich průběh v souladu s pravidly soutěží WGA.
 3. Asociace zprostředkovává klubům informace o akcích, nových ujednáních a shromažďuje tuzemskou i zahraniční dokumentaci.
 4. Asociace spolupracuje se Slovenskou asociáciou zlatokopov zejména při koordinaci společných soutěží.

5.      Hlavním informačním mediem Asociace jsou její internetové stránky (www.zlatokop.cz), na kterých jsou veřejně přístupné zprávy Asociace vyvěšovány a aktualizovány.

 

Článek IV

Členství v Asociaci

 1. Řádné členství v Asociaci je kolektivní. Členy Asociace jsou oficiální zájmové kluby či sdružení, které vznikly a vzniknou na území ČR a které chtějí jakkoli spolupracovat s WGA a se zahraničními organizacemi, sdruženými v této mezinárodní organizaci.

2.      Členství klubu či sdružení v Asociaci  navrhuje a schvaluje výbor Asociace na základě písemné žádosti, v níž jsou uvedeny : název klubu či sdružení, adresa pověřeného zástupce, jména a adresy členů. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

3.      Dokladem o členství klubu v Asociaci je certifikát, vydaný Asociací.

4.      Členství zaniká vystoupením člena písemným oznámením, zrušením právnické osoby, či zrušením členství na základě jednání výboru Asociace (např. v případě neplacení příspěvků či celkové pasivity člena apod.).

5.      Čestnými členy mohou být fyzické a právnické osoby.

 

Článek V

Práva a povinnosti členů

 1. Člen Asociace má právo:

a)      podávat návrhy a náměty týkající se jednání Asociace s WGA,

b)      navrhovat a volit prezidenta a pokladníka Asociace,

c)      vyžádat si pomoc od Asociace při přípravě a pořádání soutěží,

d)     na předem dojednané slevy při akcích Asociace.

 1. Člen má povinnost zejména:

a)      dodržovat stanovy Asociace,

b)      platit členské příspěvky a příspěvky ze soutěží,

c)      aktivně se účastnit na činnosti Asociace,

d)     informovat výbor Asociace (týká se zejména akcí, lokálních změn pravidel, nebezpečí spojeného s vykonáváním činnosti, výsledků soutěží s komentářem, zaslání kopií zveřejněných populárních publikací apod.).

 1. Čestný člen nemá materiální ani jiné závazky vůči Asociaci.

 

Článek VI

Výbor Asociace

 1. Výbor je nejvyšším orgánem Asociace.
 2. Výbor tvoří předsedové a místopředsedové všech klubů (dále jen zástupci členů), prezident a pokladník Asociace.
 3. Asociaci zastupuje a jejím jménem jedná prezident Asociace, nebo jím pověřená osoba.
 4. Zasedání výboru Asociace a usnášení.

a)      Zasedání výboru Asociace se koná zpravidla při příležitosti konání mistrovství republiky v rýžování zlata. Předem lze dohodnout i jiný termín a místo konání.

b)      Zasedání výboru Asociace se mohou účastnit všichni členové klubu, který je členem Asociace. Hlasovací právo na zasedání výboru Asociace mají pouze členové výboru.

c)      Zasedání výboru Asociace řídí Prezident Asociace, nebo jím pověřený člen výboru.

d)     Zasedání výboru je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje třípětinovou většinou přítomných členů výboru.

e)      V nutných případech lze zasedání Výboru a hlasování o navržených bodech uskutečnit prostřednictvím elektronické pošty. Tehdy výbor rozhoduje třípětinovou většinou všech jeho členů.

 1. Výbor Asociace schvaluje úkoly Asociace pro příslušné období, výroční zprávu Asociace, rozpočet Asociace, roční uzávěrku hospodaření.
 2. Zástupci členů navrhují a volí prezidenta a pokladníka Asociace a to buď ze svého středu nebo někoho z členské základny svých organizací
 3. Výbor Asociace rozhoduje zejména o:

a)      změnách stanov Asociace,

b)      přijetí nových členů,

c)      výši zápisného a členských příspěvků,

d)     výši příspěvků ze soutěží,

e)      formě reprezentace na jednáních WGA

f)       organizátorech mistrovských a mezinárodních soutěží

g)      zrušení Asociace.

 1. Výbor Asociace dále

a)      Vysílá oficiální zástupce na mezinárodní akce a na důležité regionální akce, pokud o to organizátor požádá.

b)      Koordinuje akce svých členů a zveřejňuje kalendář akcí.

c)      Vydává roční zprávu o činnosti a hospodaření Asociace.

d)     Schvaluje symboly a jmenuje čestné členy Asociace.

 

Článek VII

Zásady hospodaření

 1. Asociace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:

a)      dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

b)      výnosy majetků,

c)      příjmy z činnosti při naplňování cílů Asociace.

 1. Výše členských příspěvků je schvalována výborem Asociace, nejméně však 10,- Kč za každého člena členské organizace za rok.
 2. Výše příspěvků ze soutěží je 10.000,- Kč za mistrovskou národní soutěž a 25.000,- Kč za oficiální mezinárodní mistrovskou soutěž.
 3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného výborem.
 4. Výbor Asociace odpovídá za hospodaření Asociace.
 5. Prostředky Asociace slouží zejména k hrazení:

a)      dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

b)      poštovného spojeného s mezinárodní činností Asociace a s výměnou informací,

c)      členských poplatků WGA,

d)     propagačních materiálů,

e)      nákupu tématických tiskovin,

f)       osvětové a výukové činnosti,

g)      inzerce,

h)      startovné národního družstva na mistrovských mezinárodních soutěžích.

 

Článek VIII

Zánik Asociace

 1. Asociace zaniká:

a)      Rozhodnutím Výboru.

b)      Zánikem všech kolektivních členů Asociace.

c)      Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.

 1. Zaniká-li Asociace, rozhodne současně zasedání výboru o způsobu majetkového vypořádání.

 

Článek IX

Závěrečná ustanovení

 1. Asociace má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 2. Tato Asociace vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky jako následnická organizace po zaniklé "Federaci českých a slovenských zlatokopů".

 

Přijato v Novém Kníně 18. 8. 2012